Upcoming Events

  • British Concepts of Race and Nation in Plans to Partition Ireland and Palestine, by Dr. Michael Christopher Rast, University of St. Thomas May 20, 2024 at 4:30 pm – 6:00 pm A-130 Seminar Room
  • Department Application Date of Interview June 7, 2024

Tarih Yandal Programı

TARİH YANDAL PROGRAMI

Tarih disipliniyle ilgileniyorsanız ya da gelecekte yüksek lisans veya doktora için tarihi seçebileceğinizi düşünüyorsanız, Tarih Yandal Programı’na başvurmayı düşünebilirsiniz. Program bölüm gözetmeksizin her öğrenciye açıktır; ancak, yandal programına uygunluk ve programla ilgili diğer detaylara http://www.bilkent.edu.tr/bilkent-tr/admission/yandal.html adresinden ulaşabilirsiniz.

Önkoşullu Dersler: Yok

Yandal Programı Ders Gereklilikleri: 

Zorunlu dersler:

HIST 411 Ottoman History 1300-1600 (Osmanlı Tarihi 1300-1600)
HIST 412 Ottoman Hıstory 1600-1914 (Osmanlı Tarihi 1600-1914)
HIST 418 Modern Europe 1453-1914 (Modern Çağ Avrupa Tarihi 1453-1914)

Seçmeli Dersler: 

Aşağıdaki listeden 3 seçmeli tarih bölümü ders başarıyla tamamlanmalıdır:

HIST 404 Comparative Urban History in America and Eurasia (Amerika ve Avrasya’da Karşılaştırmalı Şehir Tarihi)
HIST 405 Islamic and Turkish History Until the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’na Kadar İslam ve Türk Tarihi)
HIST 413 Byzantine History I: 324-1025 (Bizans Tarihi I: 324-1025)
HIST 414 Byzantine History II: 1025-1453 (Bizans Tarihi II: 1025-1453)
HIST 415 British History: 1485-1914 (Britanya Tarihi: 1485-1914)
HIST 416 Medieval British History (Ortaçağ Britanya Tarihi)
HIST 417 Medieval Europe (500-1500) (Ortaçağ Avrupa Tariyi 500-1500)
HIST 419 US Immigration History (Birleşik Devletler Göç Tarihi)
HIST 420 US Historiography (Birleşik Devletler Tarihçiliği ve Tarihyazımı)
HIST 424 America and the World since 1898 (1898’ten beri America ve Dünya)
HIST 426 The History of the American South (Birleşik Devletleri Güneyi’nin Tarihi)
HIST 431 History of the United States until the Reconstruction (İç Savaş Ertesi Yeniden İnşa Dönemine Kadar Birleşik Devletler Tarihi)
HIST 432 History of the United States from the Reconstruction (İç Savaş Ertesi Yeniden İnşa Döneminden Sonra Birleşik Devletler Tarihi)
HIST 433 History of American Politics (Amerikan Siyaseti Tarihi)
HIST 434 US Social History (Birleşik Devletler Sosyal Tarihi)
HIST 435 History of US Foreign Relations: the Cold War and Beyond (Birleşik Devletler Dışilişkiler Tarihi: Soğuk Savaş ve Ötesi)
HIST 461 An Introduction to the Economic History of Europe from the 16th to the 20th Century (Onaltıncı’dan Yirminci Yüzyıla Avrupa Iktisadi Tarihine Giriş)
HIST 479 Comparative Perspective On Museum and Archives History and Practice (Müze ve Arşiv Tarihi ve Uygulumasına Karşılaştırmalı Bakış)
HIST 481 Latin for Medieval and Early Modern History I (Ortaçağ ve Erken Modern Çağ Tarihi için Latince I)
HIST 482 Latin for Medieval and Early Modern History II (Ortaçağ ve Erken Modern Çağ Tarihi için Latince II)
HIST 504 Crisis Regionalism and Reform in the Ottoman Empire (1774-1839) (Osmanlı’da Bölgesel Kriz ve Reform 1774-1839)
HIST 505 Ottoman Rule in Southeast Europe I: 1354-1600 (Güneydoğu Avrupa’da Osmanlı Hükümdarlığı I: 1354-1600)
HIST 506 Ottoman Rule in Southeast Europe II: 1600-1878 (Güneydoğu Avrupa’da Osmanlı Hükümdarlığı II: 1600-1878)
HIST 513 Intellectual Movements in the Tanzimat Period I (Tanzimat Dönemi Düşünce Akımları I)
HIST 514 Islamic and Ottoman Law (İslam ve Osmanlı Hukuku)
HIST 515 Aspects of Ottoman Social History I (Osmanlı Sosyal Tarihi I)
HIST 516 Aspects of Ottoman Social History II (Osmanlı Sosyla Tarihi II)
HIST 517 Ottoman Millet System (Osmanlı Millet Sistemi)
HIST 519 Sources of Ottoman Social and Economic History I (Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kaynakları I)
HIST 520 Sources of Ottoman Social and Economic History II (Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kaynakları II)
HIST 523 England (1300-1600): History and Texts (İngiltere (1300-1600): Tarih ve Metinler)
HIST 524 US in the Vietnam Era (Vietnam Savaşı Döneminde Birleşik Devletler)
HIST 525 Transition from Late Byzantium to Early Ottoman (Geç Bizans’tan Erken Osmanlı’ya Geçiş)
HIST 527 Feudalism: East and West I (Feodalite: Doğu ve Batı)
HIST 528 Migrations Politics and Society in Late Ottoman History (Geç Osmanlı Tarihinde Göç, Siyaset ve Toplum)
HIST 529 Bulgaria Under the Ottoman Rule: History and Sources (Osmanlı Hakimiyetinde Bulgaristan: Tarih ve Kaynaklar)
HIST 530 Comparative History of Crusading and Holy War (Haçlı Seferleri ve Kutsal Savaşın Karşılaştırmalı Tarihi)
HIST 531 Social and Economic History of the United States I (Birleşik Devletler Sosyal ve Ekonomik Tarihi I)
HIST 532 Social and Economic History of the United States II (Birleşik Devletler Sosyal ve Ekonomik Tarihi II)
HIST 533 Religion: East and West (1350-1850) (Din: Doğu ve Batı (1350-1850))
HIST 534 Themes in the History of American Radicalism (Amerikan Radikalizminin Tarihi)
HIST 535 Abdulhamid: Reformer or Reactionary (Abdülhamid: Reform ya da Tepki)
HIST 537 US Civil War and the Reconstruction (Birleşik Devletler İç Savaşı ve Yeniden İnşa)
HIST 538 US in the Gilded Age and Progressive Era (Yaldızlı Dönem ve Progresif Çağ Birleşik Devletler Tarihi)
HIST 539 Models of Cooperation in Ottoman Society (Osmanlı Toplumunda Dayanışma Modelleri)
HIST 540 Warfare and Violence in Stuart Britain 1603-1807 (Stuart Britanya’sında Savaş ve Şiddet 1603-1807)
HIST 541 Archival Research and Methodology for Late Ottoman History (Geç Osmanlı Tarihi için Arşiv Araştırmaları ve Metodolojisi)
HIST 542 American Foreign Relations From World War I to the Present (Birinci Dünya Savaşı’ndan Günümüze Amerikan Dış İlişkileri)
HIST 545 Themes in Historical Geography and Demography (Tarihsel Coğrafya ve Demografi)
HIST 546 Comparative Perspectives on Museum and Archives History and Practice (Müze ve Arşiv Tarihi ve Uygulumasına Karşılaştırmalı Bakış)
HIST 549 Rebellions and Revolutions in Early Modern History (Erken Modern Dönemde İsyan ve Devrim)
HIST 550 Jewish History and Religion (Yahudi Dini ve Tarihi)
HIST 553 War, Technology and the American Military Experience 1605-1898 (Savaş, Teknoloji ve Amerikan Askeri Deneyimleri 1605-1898)
HIST 554 Turkish War of National Liberation (Kurtuluş Savaşı)
HIST 555 Modernization of the Ottoman Empire During the 19.Century (19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu Modernleşme Hareketleri)
HIST 556 War, Technology and the American Military Experience: Since 1898 (1898 Sonrası Savaş, Teknoloji ve Amerikan Askeri Deneyimleri )
HIST 558 US Politics and Culture Since 1945 (1945’ten Sonra Birleşik Devletler Siyaseti ve Kültürü)
HIST 559 Economic History, the Rise of Capitalism (İktisadi Tarih, Kapitalizmin Yükselişi)
HIST 560 Major Issues in Medieval and Early Modern Economies (Ortaçağ ve Erken Modern Dönem Ekonomilerinde Başlıca Sorunlar)
HIST 563 Islamic Culture in the Ottoman Balkans, 1400-1600 (Osmanlı Balkanlarında İslam Kültürü 1400-1600)
HIST 564 Islamic Culture in the Ottoman Balkans, 1600-1900 (Osmanlı Balkanlarında İslam Kültürü 1600-1900)
HIST 567 History and Literature in the Ottoman Empire (Osmanlı İmparatorluğu’nda Tarih ve Edebiyat)
HIST 568 British History-Writing to the Enlightenment (Aydınlanma’ya Kadar Britanya Tarihyazımı)
HIST 569 Cultural History of the Ottoman Empire I (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kültürel Tarihi I)
HIST 570 Cultural History of the Ottoman Empire II (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kültürel Tarihi II)
HIST 571 Religion and Nationalism in 19th Century Europe (19. Yüzyıl Avrupası’nda Din ve Milliyetçilik)
HIST 573 New Era/New Deal (1920-1945) (Yeni Dönem/Yeni Anlaşma (1920-1945))
HIST 574 Enlightenment and Counter-Enlightenment (Aydınlanma ve Karşı-Aydınlanma)
HIST 575 US Labor and Immigration History (Birleşik Devletler İşçi ve Göçmen Tarihi)
HIST 576 The Ottoman Empire in the Great War 1911-1923 (Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu 1911-1923)
HIST 577 US Military and Diplomatic History (Birleşik Devletler Askeri ve Diplomatik Tarihi)
HIST 578 Magna Carta and Associated Documents:Texts and Contexts (Magna Carta ve İlişkili Dokümanlar: Metin ve Bağlam)
HIST 579 Modernization of the Ottoman Empire:1800-1923 (Osmanlı Modernleşmesi: 1800-1923)
HIST 580 American Foreign Relations from the Early Republic to World War I (Cumhuriyet’in İlk Döneminden Birinci Dünya Savaşı’na kadar Amerikan Dış İlişkileri)
HIST 581 Latin for Medieval and Early Modern History III (Ortaçağ ve Erken Modern Çağ Tarihi için Latince III)
HIST 585 Seminar in Medieval European History I (Ortaçağ Avrupa Tarihi Semineri I)
HIST 586 Seminar in Medieval European History II (Ortaçağ Avrupa Tarihi Semineri II)
HIST 587 Topics in American Legal History (Amerikan Hukuk Tarihi)
HIST 588 The Latin Kingdom of Jerusalem 1099-1291 (Latin Kudüs Krallıkları 1099-1291)
HIST 589 History of Arab Nationalism in the Middle East (Ortadoğu’da Arap Milliyetçiliğinin Tarihi)
HIST 595 Seminar in American History I (Amerikan Tarihi Semineri I)
HIST 597 Seminar in Ottoman History III (Osmanlı Tarihi Semineri III)
HIST 612 Ottoman Imperial Socio-Economic History, 1453-1600 (Osmanlı Emperyal Sosyo-Ekonomik Tarihi, 1453-1600)
HIST 613 Urban Institution in the Ottoman Classical Period, 1500-1600 (Klasik Dönem Osmanlı’da Şehirsel Kurum 1500-1600)
HIST 616 The Rise of the Hanedans and the Sublime Porte, 1774-1821 (Hanedanların Yükeslişi ve Bab-ı Ali, 1774-1821)
HIST 617 Ottoman Intellectual Life in the Reform Period, 1839-1914 (Reform Dönemi Osmanlı Entellektüel Yaşamı, 1839-1914)
HIST 644 Intellectual History of Medieval Europe 12th-15th Century (Ortaçağ Avrupası Entellektüel Tarihi, 12’den 15. yüzyıla)
HIST 651 Continental and Insular Ancien Regimes (Kıtasal ve Adasal Ancien Regime)
HIST 658 The World Transformed (1975-2001) (Değişmiş Dünya 1975-2001)
HIST 663 The Revolution of the 1980’s: Causes and Consequences (1980’lerin Devrimi: Nedenler ve Sonuçlar)
HIST 670 Topics in the History of Communism 1847-1953 (Komünizmin Tarihi 1847-1953)
HIST 701 British Societies 1793-1901 (Britanya Toplumları 1793-1901)
HIST 702 The Historical Image of “The Turk” in Europe (Avrupa’da Tarihsel “Türk” İmajı)
HIST 703 Ireland and Irish America 1603-1921 (İrlanda ve İrlanda Amerikası 1603-1921)
HIST 704 Medieval Nobilities (Ortaçağ Soyluları)
HIST 705 History of Russia: From Tsardom to Empire (Rusya Tarihi: Çarlıktan İmparatorluğa)
HIST 706 Aristocraties from 1500 (1500’ten sonra Aristokrasiler)
HIST 707 The United States and the Second World War (Birleşik Devletler ve İkinci Dünya Savaşı)
HIST 708 European Migration to the Ottoman Empire and Early Republican Turkey (Avrupa’dan Osmanlı İmparatorluğu’na Göç ve Türk Cumhuriyeti’nin İlk Dönemi)
HIST 709 Hanover the British Isles and the Americas: Dynasty and Empire 1714-1837 (Hanover, Britanya ve Amerika: Hanedan ve İmparatorluk 1714-1837)
HIST 710 Topics in Modern European History 1870-1970 (Modern Avrupa Taihi 1870-1970)
HIST 711 Russia and Turkey (Rusya ve Türkiye)
HIST 712 Political Thought from the Reformation to the American Civil War (Reformasyon’dan Amerikan İç Savaşı’na Siyasi Düşünceler)
HIST 714 Central Eastern Europe (1815-1945) (Orta Doğu Avrupa (1815-1945))

Programa girerken kendiniz için belirlediğiniz hedefler çerçevesinde ders seçimleriniz şekillenecektir.

Örneğin, eğer tarih bölümünde Yüksek Lisans yapmak sizin için gelecekteki olasılıklar arasındaysa, bu durumda Yandal Programı sırasınca alacağınız derslerin seçimleri konusunda Tarih Bölümü öğretim üyelerine danışmanız tavsiye edilmektedir. Ayrıca Yüksek Lisans hazırlık senesiyle ilgili bilgileri de kontrol etmeyi ve Tarih Bölümü’nün sunduğu değişik disiplinlerin (Osmanlı Tarihi, Avrupa Tarihi ve Amerikan Tarihi) bu hazırlık senesinde ne tür farklı gereksinimler koştuğunu görmek isteyebilirsiniz. (Bkz. PROGRAM FOR PREPARATORY YEAR FOR MASTER OF ARTS AND FOR DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAMS). Nitekim Yandal Programı aracılığıyla Yüksek Lisans programının hazırlık senesini atlamak mümkündür; ancak, böyle bir durumda, yüksek lisansın ilk senesinde fazladan (normal şartlarda hazırlık senesinde alınan) birkaç ders alma zorunluluğu ortaya çıkabilir.

Ancak eğer Yandal Programı’na sadece biraz tarih çalışmak ve devam eden mevcut öğreniminizin kapsamını genişletmek gayesiyle girmeyi düşünüyor, gelecekte tarih üzerine yüksek lisans yapmak gibi belirli bir hedefiniz de yok ise, bu durum ders seçimlerinde daha özgür davranmanız mümkün kılabilir (ör. 3 adete kadar 5xx veya üzeri kodlu seçmeli ders almak gibi—ancak her halükarda 4xx derslerle başlamanız tavsiye edilir). Her durumda, ders seçimleriyle ilgili bölüm öğretim üyelerine danışılabilirsiniz.